Företrädesemission av aktier samt optioner juni 2018

Företrädesemission - emissionsvillkor och tidplan

 • En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna tre (3) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
 • Teckningskursen är 1,95 kronor per unit.
 • Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.
 • Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 7 maj 2018.
 • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 9 maj till den 1 juni 2018.
 • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.
 • Sista dagen för handel inklusive företrädesrätt är den 3 maj 2018.
 • Första dagen för handel exklusive företrädesrätt är den 4 maj 2018.
 • Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.
 • Teckningskursen är 2,50 kronor per aktie.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 juni-28 juni 2019.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations