Företrädesemission av aktier samt optioner mars - april 2019

Chordate Medicals företrädesemission fulltecknad

Den 12 april 2019 avslutades teckningstiden i Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen blev fulltecknad och tecknades till cirka 4,066 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 100 %.

Dokument

Teaser

Anmälningssedel utan företräde

Villkor och anvisningar

Företrädesemission - emissionsvillkor och tidplan

  • Fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
  • Teckningskursen är 1,00 kronor per unit.
  • Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 20 mars 2019.
  • Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 22 mars till den 12 april 2019.
  • Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan.
  • En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 maj - 31 maj 2020.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations