Delårsrapport januari-juni 2018

Sammanfattning av kvartalet april - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 478 229 SEK (500 483)
 • Nettoomsättning exklusive UAE-affären uppgick till 478 229 SEK (5 000)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -4 553 985 SEK (-3 557 160)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -6 568 439 (-5 493 207)
 • Resultat efter skatt var SEK -6 568 439 (-5 493 207)
 • Resultat per aktie var SEK -1,81 (-1,52)

Sammanfattning av halvåret jan - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 672 598 SEK (773 068)
 • Nettoomsättning exklusive UAE-affären uppgick till 672 598 SEK (231 233)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -9 395 114 SEK (-5 996 789)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -13 424 022 (-9 902 710)
 • Resultat efter skatt var SEK -13 424 022 (-9 902 710)
 • Resultat per aktie var SEK -3,71 (-3,40)

Väsentliga händelser under kvartalet

Chordate Medical ABs (publ) ("Chordate") årsstämma den 26 april 2018 beslutade att genomföra dels en företrädesemission, dels en riktad nyemission i enlighet med Chordates styrelses förslag. Emissionerna slutfördes i början av juni 2018.

Chordate Medical AB (publ) inkluderade första patienten i stor internationell studie av KOS-behandling (Kinetisk Oscillation Stimulation) av kronisk icke-allergisk rinit.

Chordate och Nanos Medical bildar joint venture-bolag avseende Kina
Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB tecknat avtal om samägande av ett nyregistrerat Shanghai-baserade bolag i joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited ("Nanos Medical"), avseende främst den kinesiska marknaden. Nanos Medical investerar MUSD 1,5 ca 67 procent av det samägda bolaget medan Chordate för sin andel om 33 procent tillför sina åtta kinesiska patent. Bedömningen är att försäljning på den kinesiska marknaden kan påbörjas inom 3 år.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Chordate och Severn Healthcare Technologies startar distributionssamarbete för Storbritannien och Irland
Severn Healthcare Technologies Ltd. ("Severn") och Chordate Medical Holding AB (publ) har genom dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") träffat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Storbritannien och Irland. Severn är ett av Storbritanniens mest snabbväxande medicintekniska distributörsbolag med tydligt fokus på Öron-Näsa-Halsmarknaden ("ÖNH").

Chordate och Toutatis tecknar franchiseavtal för K.O.S-behandlingsklinik i Malmö
Toutatis AB ("Toutatis") och Chordate Medical Holding AB (publ) har genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") tecknat ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö som kommer att erbjuda privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit ("nästäppa"). Toutatis har öppnat en ny Öron-Näsa-Halsklinik ("ÖNH") i anslutning till Flyg- och Dykmedicinskt Centrum i Malmö, som ska erbjuda K.O.S-behandlingen. 

Chordate och LevPharm Ltd startar distributionssamarbete för Israel
LevPharm Ltd  ("LevPharm") och Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") tecknar exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Israel. 

Chordate Medical i korthet
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

VD Anders Weilandt kommenterar
I föregående rapport skrev jag att vi givet våra produkter, studier och samarbeten kunde se fram emot ett fortsatt händelserikt 2018. Den bedömningen kvarstår och det är min och styrelsens uppfattning att vi är på rätt plats vid rätt tid med rätt produkt.

Omsättningen andra kvartalet 2018 ökade i realiteten med 473 229 SEK från 5 000 SEK samma kvartal föregående år, om försäljningen till UAE under våren 2017 av maskiner som distributören aldrig betalade exkluderas och som därför bokfördes som kundförlust i redovisningen för 2017.
I min bedömning är kvartalets faktiska omsättning på cirka 470 KSEK från reell kommersiell försäljning - till flera av våra distributörer samt egna klinikintäkter - mer intressant, än att den har ökat från en nivå nära noll.  I denna rapport vill vi för att läsaren skall få en rättvisande bild tydliggöra skillnaden med att inkludera, eller inte inkludera, den obetalda UAE-affären när omsättningssiffrorna mellan andra kvartalet i år och förra året jämförs.

Vi riktar oss mot två huvudsakliga indikationer - kronisk nästäppa samt migrän. Båda indikationer som väsentligen påverkar många individer och deras omgivning. Vi har en behandling som bevisligen är effektiv för avhjälpande av kronisk nästäppa, och vi fortsätter göra landvinningar internationellt såväl som i Sverige. Studier avseende behandling av migrän är inledda och vi bedömer att vi kan presentera studieresultat under senhösten 2019.

Under kvartalet kunde vi bland annat meddela att vi tecknat ett joint venture-avtal med Nanos Medical avseende främst den kinesiska marknaden. Det är ett betydande avtal för oss och som vi tidigare kommunicerat kommer försäljning påbörjas inom 2-3 år.

Vidare har vi kommunicerat att vi kommer fortsätta bearbeta den nationella marknaden varför det är glädjande att vi utöver behandling i Stockholm nu påbörjar behandlingar via en klinik i Malmö. Vi kommer fortsätta öka vår närvaro i Sverige genom vårt koncept som i princip innebär att vi står för utrustning och marknadsföring medan klinikerna tar hand om patienterna. Givet positiva återkoppling och tillfredställande kliniska resultat som vi får från behandlade patienter vid vår egen klinik, bedömer vi detta vara rätt strategi för att snabbt ta marknadsandelar.

Vi har tidigare kommunicerat att vi initialt kommer rikta oss mot Norden, Storbritannien och Mellanöstern som är mogna marknader. I linje med den inriktningen ser jag det som ett positivt steg att teckna avtal med LevPharm som marknadspartner för Israel - en intressant marknad för oss med cirka 30 sjukhusbaserade och 35 privata ÖNH-kliniker. Marknaden är till stor del försäkringsdriven med fokus på friskvård och produktivitet. Vi bedömer att LevPharm till fullo behärskar marknadsintroduktion av vår typ av teknologi, varför vi bör kunna se växande försäljning till Israel under andra hälften av 2019.

Under första kvartalet överförde vi all produktion till underleverantör vilket tidigare kommunicerats. Därmed minskades kostnader och kapitalbindning vilket har givit oss möjlighet att fokusera på marknadsföring och försäljning. Då antalet anställda har minskats från åtta till tre, och flytt till mindre lokaler är genomförd, har de fasta operativa kostnaderna minskat avsevärt under andra kvartalet i år jämfört med 2017. Chordate behöver fortfarande extern finansiering fram till den punkt där bolaget genererar positivt kassaflöde. Chordates huvudägare är fortsatt positiva till utvecklingen i bolaget, och diskussioner med ytterligare finansiärer fortgår.

Kista, augusti 2018
Anders Weilandt, VD

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för tredje kvartalet, Senast den 16 november 2018 

Delårsrapporterna kommer inte att distribueras till aktieägare via post, utan den kan efter publicering laddas ned på hemsidan, www.chordate.com, eller beställas via info@chordate.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kista 31 augusti 2018

Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wilandt, Verkställande direktör, tel: 073-387 42 77, e-post: anders.weilandt@chordate.com

Henrik Rammer, Styrelsens ordförande, tel: 070-277 23 04

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

2019-01-18
Regulatorisk

Kista, 18 januari 2019. Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 26 april 2018, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare.

2019-01-15
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 26 april 2018, beslutat om en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att snabbt bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i direkt likviditetsbehov för att kunna fullfölja styrelsens expansionsstrategi, vilken underlättas av den riktade nyemissionen. Ambitionen är att utöver den nu aktuella emissionen tillföra bolaget ytterligare cirka 10 Mkr, och arbetet med att slutföra detta fortgår.

2019-01-15
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 26 april 2018, beslutat om en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att snabbt bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i direkt likviditetsbehov för att kunna fullfölja styrelsens expansionsstrategi, vilken underlättas av den riktade nyemissionen. Ambitionen är att utöver den nu aktuella emissionen tillföra bolaget ytterligare cirka 10 Mkr, och arbetet med att slutföra detta fortgår.

2018-11-16

Sammanfattning av kvartalet juli - september 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 51 313 SEK (174 927)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -6 000 954 SEK (-4 424 317)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -6 354 688 (-6 028 481)
 • Resultat efter skatt var SEK -6 354 688 (-6 028 481)
 • Resultat per aktie var SEK -0,44 (-1,66)

Sammanfattning av perioden januari - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 873 911 SEK (947 995)
 • Nettomsättning exklusive den annullerade UAE-affären uppgick till 873 911 SEK (506 630)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -16 279 066 SEK (-16 423 896)
 • Resultat efter finansiella poster var SEK -19 778 711 (-15 931 190)
 • Resultat efter skatt var SEK -19 778 711 (-15 931 190)
 • Resultat per aktie var SEK -1,62 (-5,01)
2018-11-13

Kista, 13 november 2018. Toutatis AB ("Toutatis") utökar verksamheten i sitt franchiseavtal med Chordate Medical AB ("Chordate"), dotterbolaget till Chordate Medical Holding AB (publ). Fjärde december öppnar Toutatis en K.O.S-behandlingsklinik i Göteborg som erbjuder privatbetalande patienter Chordates behandling för icke-allergisk rinit ("nästäppa").

2018-10-31

Kista, 31 oktober 2018. Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") tecknade genom sitt dotterbolag Chordate Medical AB avtal om samägande av ett Shanghai-baserade bolag i joint venture med Nanos Medical (Shanghai) Limited ("Nanos Medical"), vilket kommunicerades 2018-05-24. Joint venture-bolaget är nu inregistrerat och har erhållit affärs- licens från berörda kinesiska myndigheter.

2018-10-26

Kista, Sverige, 26 oktober 2018 - Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") meddelade idag att de första patienterna inkluderats i det helägda dotterbolaget Chordate Medical ABs ("Chordate") kliniska studie av Kinetisk Oscillation Stimulation (K.O.S-behandling), med system S201 hos patienter med kronisk icke-allergisk rinit.

2018-10-09
Regulatorisk

Kista, 9 oktober 2018. L Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") och Chordate Medical Holding AB (publ) har genom Dotterbolaget Chordate Medical AB ("Chordate") tecknat exklusivt distributionsavtal för försäljning av Chordates produkter i Italien.

2018-09-19
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (publ) gjorde under 2017 genom sitt dotterbolag Chordate AB ("Chordate") en reservation för en kundförlust avseende en försäljning av tio Chordate-system. Dessa har nu återvunnits och är åter i Chordates ägo. Detta beräknas ha en positiv resultateffekt om cirka 435 000 kr [felaktigt belopp i förra meddelandet] i form av ökat lagervärde för färdiga varor i balansräkningen och en positiv påverkan i resultaträkningen avseende "förändring av lager".

2018-09-19
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (publ) gjorde under 2017 genom sitt dotterbolag Chordate AB ("Chordate") en reservation för en kundförlust avseende en försäljning av tio Chordate-system. Dessa har nu återvunnits och är åter i Chordates ägo. Detta beräknas ha en positiv resultateffekt om cirka 345 000 kr i form av ökat lagervärde för färdiga varor i balansräkningen och en positiv påverkan i resultaträkningen avseende "förändring av lager".

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations