Chordate meddelar uppdaterad ägarlista och information om aktiekapitalets utveckling

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar idag att de har uppdaterat ägarlistan på hemsidan med ägarinformation per den 30 september 2019, samt uppdaterat information om aktiekapitalets utveckling till och med den 30 september 2019.

De 10 största ägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) var den 30 september 2019:

Aktieägare

Antal aktier

Röster %

Gert Purkert inkl bolag (Tiven GmbH)

4 759 798

13,4%

Henrik Rammer

3 669 798

10,4%

HAWOC Investment AB

3 000 000

8,5%

Tommy Hedberg

2 958 897

8,4%

Lars Ingvarsson inkl bolag (Sifonen & Klittersand)

2 455 785

6,9%

VE DI SE

2 137 320

6,0%

Magnum Invest AB

1 850 000

5,2%

Victoria Gutenbrant

1 809 200

5,1%

Fredrik Sjödin inkl Bolag (Tramontane Invest)

1 616 712

4,6%

Vilhelm Sundström

1 180 152

3,3%

Övriga aktieägare

9 960 910

28,1%

Totalt

35 398 572

100,0%

Aktiekapitalets utveckling för Chordate Medical Holding AB (publ) är enligt följande per den 30 september 2019:

Aktiekapitalets utveckling för Chordate Medical Holding AB

Antal

Antal

SEK

SEK

Tidpunkt

Händelse

Ökning aktier

Aktier totalt

Ökning aktiekapital

Aktiekapital totalt

Feb 2014

Bolaget bildas

136 110

136 110

68 055,00 kr

68 055,00 kr

Mar 2014

Apportemission

136 110

272 220

68 055,00 kr

136 110,00 kr

Apr 2014

Kvittningsemission

19 067

291 287

9 533,50 kr

145 643,50 kr

Jun 2014

Nyemission

18 449

309 736

9 224,50 kr

154 868,00 kr

Nov 2014

Kvittningsemission

370 504

680 240

185 252,00 kr

340 120,00 kr

Nov 2014

Fondemission

15 625

695 865

7 812,50 kr

347 932,50 kr

Dec 2014

Nyemission

228 275

924 140

114 137,50 kr

462 070,00 kr

Jun 2015

Nyemission

57 133

981 273

28 566,50 kr

490 636,50 kr

Dec 2015

Nyemission

201 496

1 182 769

100 748,00 kr

591 384,50 kr

Dec 2016

Kvittningsemission

101 564

1 284 333

50 782,00 kr

642 166,50 kr

Dec 2016

Uppdelning av aktier

1 284 333

2 568 666

0,00 kr

642 166,50 kr

Mars 2017

Nyemission

1 052 632

3 621 298

263 158,00 kr

905 324,50 kr

Juli 2018

Riktad kvittningsemission

1 538 460

5 159 758

384 615,00 kr

1 289 939,50 kr

Juli 2018

Företrädesemission

9 982 385

15 142 143

2 495 596,25 kr

3 785 535,75 kr

Feb 2019

Riktad emission

5 190 000

20 332 143

1 297 500,00 kr

5 083 035,75 kr

Juni 2019

Företrädesemission

4 066 429

24 398 572

1 016 607,25 kr

6 099 643,00 kr

Juli 2019

Riktad kvittningsemission

1 000 000

25 398 572

250 000,00 kr

6 349 643,00 kr

Sep 2019

Riktad emission

10 000 000

35 398 572

2 500 000,00 kr

8 849 643,00 kr

Kista, 22 oktober 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 17:00 CET.

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Filer för nedladdning
2020-02-05
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.

2020-01-31
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till sju nya samt två befintliga aktieägare, efter genomförd sondering med möjliga investerare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.

2019-11-21
Regulatorisk

Chordate Medica Holding AB (Publ.) meddelar att det europeiska patentverket har utfärdat ett beslut om att de avser bevilja Chordates patentansökan EP20080759711 från 2008. Patentansökan rör den grundteknik som bolagets behandlingsteknik Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) baseras på. Motsvarande patent är sedan tidigare beviljade i ett antal länder utanför EU, däribland USA.

2019-11-20
Regulatorisk

Den 18 november 2019 avslutades teckningstiden i Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 5,1 MSEK vilket motsvarar en teckning om 100 %.

2019-11-12
Regulatorisk

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ), org.nr 556962-6319 ("Chordate" eller "Bolaget") har tidigare beslutat om företrädesemission ("Företrädesemissionen") av aktier och teckningsoptioner i form av "Units" om cirka 5,1 MSEK. Parallellt med detta har styrelsen tidigare beslutat om att undersöka möjligheten för att genomföra en riktad emission upp till 7 MSEK till identiska villkor som i Företrädesemission.

2019-11-11
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Sammanfattning av kvartalet juli - september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 395 106 SEK (51 313)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 216 438 SEK (-4 340 234)
  • Resultat efter finansiella poster var -6 425 111 SEK (-6 354 688)
  • Resultat efter skatt var -6 425 111 SEK (-6 354 688)
  • Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0,44)

Sammanfattning av perioden jan - september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 852 527 SEK (873 911)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -14 790 161 SEK (-16 279 066)
  • Resultat efter finansiella poster var -18 789 520 SEK (-19 778 711)
  • Resultat efter skatt var -18 789 520 SEK (-19 778 711)
  • Resultat per aktie var -0,70 SEK (-3,12)
2019-11-08
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets italienska distributör Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") har signerat ett utökat distributörsavtal med Chordate. Avtalstillägget innebär att Vedise utökar sitt geografiska försäljningsområde från tidigare enbart Italien, till att nu även inkludera Schweiz, Österrike, Kroatien och Slovenien, där Vedise redan har andra affärsaktiviteter idag.

2019-10-28
Regulatorisk

Idag den 28 oktober 2019 Chordate Medical ("Chordate" eller "Bolaget") inleds tidigare aviserad företrädesemission.

1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations