Chordate genomför enligt plan en företrädesemission om cirka 5,1 MSEK och utvärderar möjlighet för riktad emission

Styrelsens för Chordate Medical Holding AB (publ), org.nr 556962-6319 ("Chordate" eller "Bolaget") har beslutat om företrädesemission ("Företrädesemissionen") av aktier och teckningsoptioner i form av "Units" om cirka 5,1 MSEK. Parallellt med detta har styrelsen beslutat om att undersöka möjligheten för att genomföra en riktad emission om 5 MSEK till 7 MSEK till identiska villkor som i Företrädesemission.

Som tidigare kommunicerats så bedriver Chordate en migränstudie på fyra kliniker i Tyskland där den randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda multicenterstudien genomförs sedan i mars 2018. Studien omfattar upp till 140 patienter med kronisk migrän och är utformad för att utvärdera effekt på förebyggande av migränanfall samt säkerheten hos K.O.S-behandlingen (Kinetic Oscillation Stimulation). Chordate har under våren 2019 genomfört en interimanalys, genomförd på de 50 första av totalt ca 140 patienter som skall rekryteras, och resulterade i att studien fortsätter enligt rekommendation, utan att Chordate behöver ändra designen eller antalet patienter. I ett tänkt läge där Chordate under Q2-20 kan redovisa ett positivt slutresultat för migränbehandling med K.O.S, så blir det resultatet också en väsentlig del i Bolagets ansökan om CE-märkning, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU.

"Vi har tidigare kommunicerat att, för att tillgodose kravet på lika behandling av samtliga aktieägare, var planen att att under oktober erbjuda en företrädesemission med identiska villkor och liknande volym, som den genomförda riktade emissionen under augusti. Det är således något vi följer upp på, där likviden som nu väntas tillföras kommer att användas till att kunna fullfölja vår expansionsstrategi, främst mot möjligheten för migränbehandling", säger Anders Weilandt, VD på Chordate.

Chordate undersöker även, parallellt med Företrädesemissionen, möjligheten för att genomföra en riktad emission om 5 MSEK till 7 MSEK, till identiska villkor som i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i form av "Units", uppgående till en volym om cirka 5,1 MSEK. För emission av Units ska följande gälla.

 1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna Units. För varje befintlig aktie erhålles en (1) uniträtt. Det krävs sju (7) uniträtter för teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
 2. Högst 5 056 939 Units ska ges ut. Genom utgivande av aktier kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 264 234,75 SEK genom nyemission av högst 5 056 939 aktier i Bolaget med ett kvotvärde om 0,25 kr per aktie. För varje teckningsoption ges rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 264 234,75 SEK genom nyteckning av högst 5 056 939 aktier.
 3. Teckningskursen för varje Unit ska vara 1,00 SEK varav 1,00 SEK avser aktierna och teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 21 oktober 2019.
 5. Teckning av Units ska ske under tiden från och med den 28 oktober 2019 till och med den 12 november 2019. Teckning av Units med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av uniträtter) kan ske genom kontant betalning eller på teckningslista. Teckning av Units utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 6. Om samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning
  a. i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Units med stöd av uniträtter pro rata i förhållande till hur många Units som tecknats med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning,
  b. i andra hand ske till andra som tecknat Units utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
 7. Betalning för tilldelade Units som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre (3) dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. Teckning av aktie med stöd av teckningsoption ska kunna ske under tiden från och med 1 december 2020 till och med 31 december 2020 till en kurs om 1,30 SEK.
 9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla vedertagna omräkningsvillkor mm enligt Bilaga 1A.
 10. De nya aktierna som kan ges ut direkt eller genom utnyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas inte av teckningsförbindelser från emissionsgarantier.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i informationsmemorandumet som beräknas publiceras på Bolagets hemsida den 23 oktober 2019.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

 • 17 oktober 2019 - Sista dag för handel inklusive uniträtt. 
 • 18 oktober 2019 - Första dag för handel exklusive uniträtt. 
 • 21 oktober 2019 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen.
 • 23 oktober 2019 - Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum.
 • 28 oktober 2019 - 12 november 2019 - Teckningsperiod.
 • 28 oktober 2019 - Första dag för handel i uniträtter och BTU. 
 • 8 november 2019 - Sista dag för handel i uniträtter. 
 • 14 november 2019 - Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen. 

Kista, 14 oktober 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com 
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019 kl. 17:00 CET.

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

2020-02-05
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.

2020-01-31
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till sju nya samt två befintliga aktieägare, efter genomförd sondering med möjliga investerare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.

2019-11-21
Regulatorisk

Chordate Medica Holding AB (Publ.) meddelar att det europeiska patentverket har utfärdat ett beslut om att de avser bevilja Chordates patentansökan EP20080759711 från 2008. Patentansökan rör den grundteknik som bolagets behandlingsteknik Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) baseras på. Motsvarande patent är sedan tidigare beviljade i ett antal länder utanför EU, däribland USA.

2019-11-20
Regulatorisk

Den 18 november 2019 avslutades teckningstiden i Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 5,1 MSEK vilket motsvarar en teckning om 100 %.

2019-11-12
Regulatorisk

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ), org.nr 556962-6319 ("Chordate" eller "Bolaget") har tidigare beslutat om företrädesemission ("Företrädesemissionen") av aktier och teckningsoptioner i form av "Units" om cirka 5,1 MSEK. Parallellt med detta har styrelsen tidigare beslutat om att undersöka möjligheten för att genomföra en riktad emission upp till 7 MSEK till identiska villkor som i Företrädesemission.

2019-11-11
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Sammanfattning av kvartalet juli - september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 395 106 SEK (51 313)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 216 438 SEK (-4 340 234)
 • Resultat efter finansiella poster var -6 425 111 SEK (-6 354 688)
 • Resultat efter skatt var -6 425 111 SEK (-6 354 688)
 • Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0,44)

Sammanfattning av perioden jan - september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 852 527 SEK (873 911)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -14 790 161 SEK (-16 279 066)
 • Resultat efter finansiella poster var -18 789 520 SEK (-19 778 711)
 • Resultat efter skatt var -18 789 520 SEK (-19 778 711)
 • Resultat per aktie var -0,70 SEK (-3,12)
2019-11-08
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets italienska distributör Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") har signerat ett utökat distributörsavtal med Chordate. Avtalstillägget innebär att Vedise utökar sitt geografiska försäljningsområde från tidigare enbart Italien, till att nu även inkludera Schweiz, Österrike, Kroatien och Slovenien, där Vedise redan har andra affärsaktiviteter idag.

2019-10-28
Regulatorisk

Idag den 28 oktober 2019 Chordate Medical ("Chordate" eller "Bolaget") inleds tidigare aviserad företrädesemission.

1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations