Enligt bolagsordningen ska Chordates aktiekapital uppgå till lägst 2 000 000 SEK och högst 20 000 000 SEK och antalet aktier uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Chordate har ett aktiekapital om 6 099 643 SEK fördelat på 24 398 572 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Det investerade kapitalet har använts till investeringar i patent, produktutveckling samt till genomförande av kliniska studier. Kapitalet har även använts till drift av verksamheten.

Tidpunkt      Händelse Ökning antalet aktier Antal aktier Kvotvärde (SEK) Förändring av aktiekapital, SEK Aktiekapital, SEK
Feb 2014 Nybildning 136 110 136 110 0,50 68 055,00 68 055,00
Mar 2014 Apportemission 136 110 272 220 0,50 68 055,00 136 110,00
Apr 2014 Kvittningsemission 19 067 291 287 0,50 9 533,50 145 643
Jun 2014 Nyemission 18 449 309 736 0,50 9 224,50 154 868
Nov 2014 Kvittningsemission 370 504 680 240 0,50 185 252,50 340 120,00
Nov 2014 Fondemission 15 625 695 865 0,50 7 812,50 347 932,50
Dec 2014 Nyemission 228 275 924 140 0,50 114 137,50 462 070,00
Jun 2015 Nyemission 57 133 981 273 0,50 28 566,50 490 636,50
Dec 2015 Nyemission 201 496 1 182 769 0,50 100 748,00 591 384,50
Dec 2016 Kvittningsemission 1 182 769 101 564 0,50 50 782,00 642 166,50
Dec 2016 Uppdelning av aktier 1 284 333 2 568 666 0,25 0 642 166,50
Feb 2017 Nyemission 1 052 632 3 621 298 0,25 263 158,00 905 324,50
Jun 2018 Nyemission 11 520 845 15 142 143 0,25 2 853 210,50 3 758 536
Jan 2019 Riktad nyemission 5 190 000 20 332 143 0,25 1 297 500 5 083 036
Mar 2019 Nyemission 4 066 429 24 398 572 0,25 1 016 607,25 6 099 643

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations