Chordate har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst vid bolagsstämma. Aktieägare i bolaget har företrädesrätt vid emission, i proportion till befintligt innehav.

Chordates aktier har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i SEK. Bolagets aktier är registrerade hos Euroclear i elektronisk form och Euroclear för även bolagets aktiebok

Handel i aktien

Bolagets aktier handlas på NGM Nordic MTF sedan den 8 mars 2017.

Handelsinformation

ISIN: SE0009495559

Kortnamn: CMH

Teckningsoptioner

TO1

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 1 (TO1)

TO3

Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nordic MTF den 14 juni 2019 och sista handelsdag för dessa teckningsoptioner kommer att vara den 27 maj 2020.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna sker under perioden 1 maj-31 maj 2020.

NGM Nordic MTF

Nordic MTF är en multilateral handelsplattform för listning och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper tillhörande Nordic Growth Market NGM AB. En multilateral handelsplattform (en MTF, Multilateral Trading Facility) är en handelsplattform i enlighet med MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är listade på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations